Inventarizácia emisií stredných a veľkých stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia SR English
Spracovaná podľa zákona o ovzduší č.137/2010 Z.z. v znení neskorších predpisov, zákona o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia č.401/1998 Z.z. v znení neskorších predpisov,
vyhl. MŽP SR č.410/2012 Z.z. v znení neskorších predpisov, vyhl. MŽP SR č.231/2013 Z.z.Zostavy NEIS
Výber údajov z centrálnej databázy „Národného Emisného Inventarizačného Systému“

Prosím zadajte Vaše meno a heslo a potom kliknite na Zostavy.


NEIS Login
Meno
Heslo
 

V prípade nejasností pri používaní programu NEIS REPORT kliknite TU.