Inventarizácia emisií stredných a veľkých stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia SR

Spracovaná podľa zákona o ovzduší č.137/2010 Z.z. v znení neskorších predpisov, zákona o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia č.401/1998 Z.z. v znení neskorších predpisov, vyhl. MŽP SR č.410/2012 Z.z. v znení neskorších predpisov, vyhl. MŽP SR č.231/2013 Z.z.

Úvod do programu Zostavy NEIS

Program “Zostavy NEIS ” sprístupňuje vybrané údaje z centrálnej databázy „Národného Emisného Inventarizačného Systému“ prostredníctvom internetu. Je určený predovšetkým pre odborníkov zo štátnej správy ochrany ovzdušia.

Program obsahuje preddefinované zostavy, ktoré sú základom pre vytvorenie nových zostáv podľa potrieb a požiadaviek používateľa programu NEIS Report. Zostavy je možné zobraziť štandardnými internetovými prehliadačmi  a zapamätať vo forme HTML dokumentov, alebo poslať elektronickou poštou (Email).

Menu funkcie programu

V menu sú prístupné nasledovné všeobecné funkcie pre prístup do programu:

Zostavy– Vráti používateľa vždy na hlavnú stránku programu - Prehľad zostáv

Prihlásiť – Umožní registrovanému používateľovi  prihlásenie  v programe Zostavy NEIS cez okno NEIS Login. Ak používateľ nie je zaregistrovaný má možnosť použiť funkciu Registrácia. Po prihlásení program dovolí používateľovi vytvárať vlastné zostavy cez funkcie Modifikácie zostavy.

Odhlásiť – Odhlási prihláseného používateľa z programu. Na obrazovke sa objaví okno pre prihlásenie.

Zmena registrácie – Prihlásený používateľ môže zmeniť svoje osobné údaje cez Registračný formulár.

English – Umožňuje zmenu jazyka programu na angličtinu.

Návrat k mapám – Vráti používateľa vždy na hlavnú stránku programu NEIS – Inventarizácia emisií stredných a veľkých stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia SR.

Pomoc – Ponúkne používateľovi pomocný text k programu Zostavy NEIS.

Obr 1: Menu Zostavy

Obr.2: Zobrazenie základnej zostavy (Z) Emisie základných ZL podľa krajov kliknutím na jej názov v prehľade zostáv.

Obr.3: Zobrazenie zostavy prihláseného používateľa (P) Suma emisií SO2 a NO2 pre Bratislavu I-V a Košice kliknutím na jej názov v prehľade zostáv.

 

Funkcie pre generovanie zostáv

Z vopred preddefinovaných základných zostáv nad údajmi NEIS vytvára používateľ zostavy podľa svojich potrieb nasledovnými funkciami VVK(Všeobecné výberové kritérium) :

Funkcie VVK pre generovanie zostáv

Parametre stĺpcov zostavy

Výber stĺpcov zostavy

Podmienky výberu

Zobrazenie zostavy

Popisný text

Uložiť zostavu

Uložiť definíciu ako

Vymazať zostavu